Local time: 09:09 pm

Moi Avenue, Opposite Jevanjee Gardens P.O. Box 5247 - 00506 Nairobi, Kenya.

13 km from JKIA

+254 721 485 024 +254 104 485 024

Checkout